Ogród Puławski


Idź do treści

Statut

O nas

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja nosi nazwę: "Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego" w skrócie: "Fundacja - Ogród Puławski".


§ 2

Założycielami Fundacji są: 1. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach; 2. Gmina Miasto Puławy;
3. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach; 4. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Puławach; 5. Puławska Szkoła Wyższa z siedzibą w Puławach; 6. Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna w Puławach; 7. Janusz Nowakowski, Puławy, ul. Filtrowa 8


§ 3

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46/1991 poz. 203) zwanej dalej Ustawą oraz niniejszego statutu zwanego dalej Statutem.


§ 4

Fundacja ma osobowość prawną.


§ 5

Siedzibą Fundacji jest miasto Puławy w województwie lubelskim.


§ 6

Właściwym ministrem do spraw z zakresu działalności Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


§ 7

Fundacja używa owalnej pieczęci z napisem: "Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego" w otoku oraz znakiem graficznym po środku.


§ 8

Fundacja może ustanowić medale, odznaki honorowe i przyznawać je w raz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji


§ 9

Fundacja została powołana w celach: a) wspierania działalności mającej za zadanie uchronienie przed degradacją i przywracanie dawnej świetności wielkoprzestrzennemu założeniu ogrodowo - krajobrazowemu, stworzonemu przez Izabelę ks. Czartoryską na przełomie XVIII i XIX wieku wokół rezydencji rodu Czartoryskich w Puławach w województwie lubelskim, b) utworzenia kompleksowego programu ochrony i waloryzacji obiektu, z wykorzystaniem posiadanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa opracowań projektowo - konserwatorskich; c) prowadzenia herbarium, archiwum i księgozbioru dotyczącego ogrodu, d) bieżącego utrzymania ogrodu i prowadzenia oranżerii.


§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) popularyzowanie ogrodu puławskiego jako kolebki polskiego muzealnictwa i ważnego ogniwa historii ogrodnictwa i dendrologii; b) popularyzowanie wiedzy o bogatym nurcie historyzmu sybillińskiego w okresie porozbiorowym i jego patriotycznym oddziaływaniu na społeczeństwo w trzech zaborach; c) popularyzowanie literatury inspirowanej ogrodem puławskim, ogrodami Kępy i Parchatki,Świątynią Sybilli i Domem Gotyckim;


§ 11

Dla ułatwienia realizacji swoich celów Fundacja może: a) prowadzić działalność naukowo - badawczą związaną ze swoim celem; b) współpracować z Fundacją XX. Czartoryskich w Krakowie oraz utrzymywać łączność ze Związkiem Rodziny Czartoryskich; c) prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji


§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 64.500 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset zł), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 2. Z funduszu Fundacji wyodrębnia się kwotę 5 000 zł ( słownie: pięć tysięcy zł) z przeznaczeniem na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej


§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z: a) darowizn, spadków i zapisów, b) subwencji osób prawnych, c) dochodów ze zbiórek, d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, d) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.


§ 15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków, subwencji i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.Rozdział IV

Organy Fundacji


§ 16

Organami Fundacji są: a) zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej Zgromadzeniem; b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą; c) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zgromadzenie Fundatorów


§ 17

Zgromadzenie Fundatorów składa się z fundatorów: a) osób fizycznych, b) przedstawicieli osób prawnych.


§ 18

Zgromadzenie jest najwyższą władzą Fundacji. 2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji; b) uchwalanie zmian statutu Fundacji; c) zatwierdzanie programów działania Fundacji; d) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności; e) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy; f) uchwalanie regulaminu Zgromadzenia oraz regulaminu Rady; g) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji;


§ 19

Zgromadzenie Fundatorów jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej czterech (więcej niż połowa) Fundatorów. Fundatorzy - osoby prawne uczestniczą w Zgromadzeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli. 2. Każdy Fundator posiada na Zgromadzeniu jeden głos, za wyjątkiem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,który ma 3 głosy. 3. Szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania Zgromadzenia określone są w jego regulaminie.


§ 20

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.


§ 21

Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.Rada Fundacji


§ 22

Rada składa się z 7 do 11 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 4 lat. 2. Rada wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego Rady, jego zastępcę i sekretarza. 3. Członkowie Rady pełnią swe funkcje honorowo (społecznie). 4. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.


§ 23

Do Rady Fundacji należy: a) nadzór nad realizacją działania głównych kierunków Fundacji, b) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania, c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, e) w razie potrzeby zatrudnienie członków Zarządu za wynagrodzeniem, f) uchwalanie regulaminu działania Zarządu, g) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji, h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium, i) powoływanie, w razie potrzeby rzeczoznawców do rozwiązywania kwestii merytorycznych związanych z działalnością Fundacji.


§ 24

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji - w celu składania wyjaśnień.


§ 25

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.


§ 26

Każdy członek Rady ma jeden głos. Uchwały, poza przypadkami określonymi w ust.2, zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie - decyduje głos przewodniczącego. 2. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu.


§ 27

Do udziału w posiedzeniu Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.Zarząd Fundacji


§ 28

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z trzech do pięciu osób, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika i jest powoływany na okres 3 lat przez Radę Fundacji. 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu. 3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w razie: a) złożenia rezygnacji, b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka zarządu, c) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, d) nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, e) przekroczenia 75 roku życia, f) nienależytego wypełniania funkcji członka, g) istotnego naruszenia postanowień statutu.


§ 29

Pracami Zarządu kieruje prezes.


§ 30

Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie bądź za wynagrodzeniem. 2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Fundacji.


§ 31

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę.


§ 32

Zarząd Fundacji: a) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania, b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, c) sprawuje zarząd jej majątkiem, d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, e) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, f) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,


§ 33

Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu w miarę potrzeby, a przynajmniej raz w kwartale.


§ 34

Członkom Rady i Zarządu zwraca się poniesione przez nich uzasadnione koszty,w związku z ich działalnością w Fundacji.


§ 35

Członkowie Rady i członkowie Zarządu nie odpowiadają za zobowiązania Fundacji własnym majątkiem.


§ 36

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

§ 37

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa zarządu.


§ 38

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd, za zgodą Rady. 2. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji będzie wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji


§ 39

Zakres działalności gospodarczej Fundacji zgodnie z ustawą PKD obejmuje: a) 0112B - uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych b) 2211Z - wydawanie książek c) 2215Z - pozostała działalność wydawnicza d) 5247Z - działalność handlowa. Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmienniczych e) 5248F - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów (sprzedaż detaliczna sadzonek, drzew i krzewów) f) 5530B - pozostałe placówki gastronomiczne g) 6330D - pozostała działalność turystyczna: - usługi świadczone przez pilotów wycieczek - usługi przewodników turystycznych


§ 40

Organizacja działalności gospodarczej: a) fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów, b) zakłady są wyodrębniane na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez nie środków własnych, c) zakłady są jednostkami organizacyjnymi fundacji i podlegają jej zarządowi, d) decyzja o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje zarząd fundacji, e) decyzję a likwidacji zakładu podejmuje zarząd fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością, f) kierownik zakładu jest pełnomocnikiem zarządu, upoważnionym da wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem, g) do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo zarządu fundacji, h) zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez zarząd fundacji.


§ 41

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej: a) Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej winien być przeznaczony na finansowanie działalności statutowej. Fundacja powinna, także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. b) Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczanych na wynagrodzenia określa zarząd Fundacji. c) Składniki majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad. d) Decyzje dotyczące realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje zarząd. e) Ceny wyrobów i usług stosowanych w rozliczaniu działalności gospodarczej są uzgadniane z odbiorcami na zasadzie cen umownych - stosownie do obowiązujących przepisów. f) Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Rozdział V

Zmiany Statutu i rozwiązanie Fundacji


§ 42

Do zmiany Statutu Fundacji uprawnione jest Zgromadzenie. Uchwały Zgromadzenia w tych sprawach zapadają większością 2/3 oddanych głosów przy obecności, co najmniej 3/4 członków. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.


§ 43

W przypadku likwidacji Fundacji przeprowadza ją Komisja Likwidacyjna składająca się z członków ostatniego Zarządu. 2. Zasady likwidacji Fundacji uchwala Zgromadzenie.


§ 44

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Gospodarczy w Lublinie.


Ilość odwiedzin
licznik odwiedzin

Powrót do treści | Wróć do menu głównego