Ogród Puławski


Idź do treści

Turystyka

Opracował Piotr Safader


Ogród Puławski to specyficzne, ponad 30 ha środowisko przyrodnicze w którym świat roślinny (flora), koegzystuje z bardzo pięknym i ciekawym, lecz nie do końca poznanym jeszcze światem zwierzęcym (fauna). Spośród wielu gatunków zwierząt występujących w ogrodzie najlepiej poznanymi grupami są ryby, płazy, gady, ptaki oraz ssaki.


RYBYNiewielka pozostała część płynącej tu kiedyś Wisły, tak zwana "łacha" to środowisko wodne mocno wzbogacające cały ekosystem Ogrodu i wpływające na bioróżnorodność występującej tu fauny. Niewielka głębokość tego zbiornika, z dobrze rozwiniętą roślinnością wodną stanowi doskonałe środowisko dla ryb, zwłaszcza karpiowatych. Dominantem tego miejsca jest karaś srebrzysty Carassius auratus gibelio oraz karaś złocisty Carassius carassius. Spotykamy tu też w niewielkich ilościach lina Tinca tinca, karpia Cyprinus carpio oraz płoć Rutilus rutilus.
Reprezentantami ryb drapieżnych jest pospolicie tu występujący szczupak Esox lucius oraz okoń Perca fluviatilis.
Stan ilościowy i gatunkowy ichtiofauny "łachy" jest w dużej części uzależniony od warunków atmosferycznych w okresie zimowym (przyducha) oraz od poziomu wody w przepływającej obok Wiśle, z której to część ryb podczas wysokich jej stanów przedostaje się kanałem.

PŁAZYŁacha oraz jej bliskie sąsiedztwo to także miejsce występowania następnej grupy zwierząt - płazów. Na terenie tym stwierdzono występowanie kilku gatunków płazów. Jednym z nich jest traszka zwyczajna Triturus vulgaris, którą możemy zaobserwować przy głównej śluzie, uważnie wpatrując się w dno zbiornika. Znacznie łatwiejszymi obiektami do obserwacji są żaby - żaba wodna Rana esculenta oraz żaba trawna Rana temporaria, która pospolicie tu występuje. Blisko spokrewnione z żabami są ropuchy - ropucha szara Bufo bufo oraz ropucha zielona Bufo viridis.

GADYTa grupa zwierząt jest reprezentowana na terenie ogrodu przez dwa gatunki - bardzo rzadko spotykaną jaszczurkę żyworodną Lacerta vivipara, która lubi tereny suche i nasłonecznione oraz jedynego przedstawiciela węży - zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix zasiedlającego w coraz większym stopniu parkowe starorzecze.

PTAKIPtaki stanowią chyba najlepiej rozpoznaną grupę zwierząt, a to dzięki badaniom jakie miały miejsce wiosną 2003 roku. Badania te dotyczyły ewidencji gatunków ptaków zamieszkujących ogród oraz oceny liczebności w obrębie gatunku. Na ich podstawie stwierdzono występowanie 49 gatunków lęgowych oraz 7 gatunków zimujących.
Do charakterystycznych przedstawicieli awifauny ogrodowej należy zaliczyć ptaki z rzędu dzięciołowych Piciformes z dzięciołem zielonym Picus viridis na czele oraz występującym w okresie zimowym dzięciołem czarnym Dryocopus martius.
Bardzo interesującą grupę stanowią ptaki wodne zamieszkujące starorzecze. Po raz pierwszy od wielu lat w tym roku zagnieździła się para łabędzia niemego Cygnus olor. Od 3 lat można tu spotkać kaczkę gągoła Bucephala clangula. Występuje też perkozek Tachybaptus ruficollis, łyska Fulica atra oraz kokoszka (kurka) wodna Gallinula chloropus.
Ptaki drapieżne ogrodu to puszczyk Strix aluco (gatunek lęgowy) i krogulec Accipiter nisus (gatunek zimujący).
Szczegółowy skład awifauny ogrodu przedstawiają tabele.SSAKIW ogrodzie spotykamy wiele gatunków ssaków - są takie które są dobrze znane jak wiewiórka Sciurus vulgaris czy jeż Erinaceus europaeus, są też takie które z racji nocnego trybu życia trudno zauważyć. Do tych drugich należą dwa drapieżniki - kuna domowa Martes foina zamieszkująca budynki parkowe oraz norka amerykańskaMustela vison,która od niedawna występuje nad łachą i wyrządza tam liczne szkody w lęgach ptactwa wodnego.
Bardzo ciekawą i również mało znaną grupą ssaków są nietoperze. Badania prowadzone corocznie w okresie zimowym wykazały występowanie 8 gatunków tych pożytecznych zwierząt tj.: nocek duży Myotis myotis, nocek Natterera Myotis nattereri, nocek rudy Myotis daubentonii, nocek Brandta Myotis Brandtii, gacek brunatny Plecotus auritus, gacek szary Plecotus austriacus, mroczek późny Eptesicus serotinus i mopek Barbastella barbastellus.


PODSUMOWANIENie wszystkie zwierzęta występujące na terenie ogrodu zostały tu przedstawione bo i nie zostały jeszcze zbadane. Na "odkrycie" czeka cały bogaty świat owadów, organizmów wodnych, glebowych, także drobnych gryzoni. Mamy jednak nadzieję iż to pierwsze opracowanie fauny Ogrodu Puławskiego pozwoli na dokładniejsze jego poznanie, a tym samym udzieli nam odpowiedzi na pytanie, jakim specyficznym i bogatym ekosystemem jest to przeurocze pod każdym względem miejsce.

Autor dziękuje Panom M. Piskorskiemu, M. Urbanowi, G. Potakiewiczowi za udostępnienie materiałów o nietoperzach.

Ilość odwiedzin
licznik odwiedzin

Powrót do treści | Wróć do menu głównego